Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

merenwen
merenwen
Reposted frompanimruk panimruk viasavor savor
merenwen
2294 69dc
Reposted fromadzix69 adzix69 viasavor savor
merenwen
1687 32f9
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viasavor savor

June 05 2015

merenwen
6475 a514 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasavor savor
merenwen
2866 2dfb 500
Reposted fromwondrousplace wondrousplace viasavor savor
5089 fd63 500

unimpressedcats:

Only packing the essentials

Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viasavor savor
merenwen
merenwen
0486 b849 500
Lake Garda, Italy  
Reposted fromkanusia kanusia viajoannna joannna
merenwen
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainna inna
7401 6e7a
Reposted fromrabbarab rabbarab viasavor savor
merenwen
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viasavor savor
merenwen
2387 c327 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasavor savor
merenwen
8656 cd60
Reposted frombobolinea bobolinea viasavor savor
merenwen
merenwen
9920 c6fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisspandora misspandora
merenwen
Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią rozkładając ramiona
— Kasia Nosowska
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment viasavor savor
merenwen
7548 92e6
Reposted fromStuff-I-Like Stuff-I-Like viasavor savor
merenwen
0487 49b0 500
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viasavor savor
merenwen
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viainna inna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl